CONTACT
Algemene voorwaarden van Good Life Vans
Good Life Vans is een merk van Good Life Vans GmbH

1. Toepassingsgebied
De volgende AV zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze website worden geplaatst door consumenten en ondernemers. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
Voor ondernemers zijn deze AV ook van toepassing op toekomstige zakenrelaties. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken alleen deel uit van het contract indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2 Contractant, totstandkoming van de overeenkomst, voorwerp van deovereenkomst
De koopovereenkomst wordt gesloten met Good Life Vans GmbH. Door de presentatie en vermelding van onze artikelen op www.good-life-vans.de of door het verzenden van een schriftelijke offerte, doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. Het contract komt tot stand door aanvaarding en bevestiging van het aanbod, met name door a) schriftelijke bevestiging van onze bestelling of b) betaling van de voorschotfactuur.
Het voorwerp van de overeenkomst is de fabricage en verzending van kampeermodules en hun accessoires. De details, met name de essentiële kenmerken van de producten, zijn te vinden in de artikelbeschrijving en de informatie op www.good-life-vans.de.

3. contracttaal
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

4. leveringsvoorwaarden, leveringstermijn
De prijzen zijn af fabriek. Naast de vermelde productprijzen komen er, indien verzending gewenst is, verzendkosten bij, die individueel worden bepaald. De productie en de aangegeven tijd van levering van de goederen beginnen in het algemeen na ontvangst van de betaling of na vrijgave van de order. De geldige productietijd vindt u in de orderbevestiging. In het geval van bestellingen waarbij afzonderlijke producten verschillende levertijden hebben, wordt de totale levertijd gebaseerd op de langste waarde in elk geval. Bij de productie van speciale verzoeken kan de levertijd, afhankelijk van de inspanning, afwijken van de vermelde termijn. Levering geschiedt door zelfafhaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5 Betaling
Voor zover in de afzonderlijke betalingswijzen niet anders is bepaald, zijn uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar met 35% van het totale bedrag. De resterende 65% is betaalbaar uiterlijk bij de voltooiing van het product en de daaraan verbonden leveringsdatum. Producten die als commissiegoederen worden verstrekt, zijn uiterlijk 6 maanden na de leveringsdatum opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Bij de bevestiging van de bestelling zullen wij u onze bankgegevens bezorgen voor de verwerking van de betaling.


6. transportschade of schade bij levering
Consumenten: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd of overhandigd, gelieve dan bij de bezorger over dergelijke gebreken te klagen en het voorval aan ons te melden.
Ondernemers: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren. Voor handelaren geldt de in § 377 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. Indien u verzuimt de daarin geregelde kennisgeving te doen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet herkenbaar was. Dit is niet van toepassing indien wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid.

7.2 Wij zijn enkel aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid in geval van een inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen. Materiële contractuele verplichtingen in deze zin zijn verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de cliënt mag vertrouwen. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade.

7.3 De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor

- vorderingen op grond van de Wet Productaansprakelijkheid;
- vorderingen op grond van frauduleus gedrag;
- vorderingen op grond van aansprakelijkheid voor gegarandeerde kenmerken;
- schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

7.4 Voor zover de aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt overeenkomstig artikel 7.2, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers, organen en andere personeelsleden, alsmede onze plaatsvervangende agenten.
7.5 De beperking van de aanspraken op schadevergoeding en op vergoeding van kosten wordt geregeld door de wettelijke bepalingen.
7.6 Bovenstaande bepalingen houden geen wijziging van de bewijslast ten nadele van de cliënt in.
8. Aansprakelijkheid voor gebreken
8.1 Voor zover de gegevens in onze brochures, advertenties en andere aanbiedingsdocumenten niet uitdrukkelijk door ons als bindend zijn aangeduid, hebben de daarin opgenomen afbeeldingen of tekeningen slechts een bij benadering beslissende geldigheid.
8.2 Voor zover de geleverde zaak niet de tussen u en ons overeengekomen kwaliteit heeft of niet geschikt is voor het door ons contract veronderstelde gebruik of voor het gebruik in het algemeen dan wel niet de eigenschappen bezit die u volgens onze openbare verklaringen mocht verwachten, zijn wij verplicht tot nakoming achteraf. dit geldt niet indien wij op grond van wettelijke voorschriften gerechtigd zijn nakoming achteraf te weigeren.
8.3 U heeft in eerste instantie de keuze of de nakoming achteraf door reparatie of vervanging dient te geschieden. Wij hebben evenwel het recht de door u gekozen wijze van nakoming achteraf te weigeren, indien deze slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere wijze van nakoming achteraf voor u zonder aanzienlijke nadelen blijft. Tijdens de aanvullende prestatie is de vermindering van de koopprijs of de terugtrekking uit het contract door u uitgesloten. Een latere verbetering wordt geacht te zijn mislukt met de mislukte tweede poging, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of uit de overige omstandigheden iets anders voortvloeit. Indien de nakoming achteraf is mislukt of indien wij de nakoming achteraf in het geheel hebben geweigerd, kunt u naar eigen goeddunken een vermindering van de koopprijs eisen of verklaren dat u zich uit de overeenkomst terugtrekt.
8.4 De verjaringstermijn voor het doen gelden van uw rechten op grond van gebreken is twee jaar, gerekend vanaf de levering van de zaken. Deze termijn geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, voor zover geen vorderingen uit onrechtmatige daad worden ingesteld. U kunt alleen aanspraak maken op schadevergoeding indien nakoming achteraf is mislukt of indien wij nakoming achteraf hebben geweigerd. Uw recht om verdere schadeclaims in te dienen blijft onaangetast.
8.5 De bepalingen van bovenstaand artikel 7 (Aansprakelijkheid) blijven onaangetast door de bepalingen van dit artikel 8 (Aansprakelijkheid voor gebreken).

9. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitragecommissie.

10. Slotbepalingen
Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen ons en u onze maatschappelijke zetel.

Good Life Vans

Kantoor
Steiner Ring 32
82538 Geretsried

Productie

Weimar
Augsburg
Zürich

Neem contact op met

Tel: 08171 - 3654624
Mail: info@gl-vans.de
Goodlife Vans Logo
© 2021. Alle rechten voorbehouden.
pijltje omhoog
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram